ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Stallinghouder: Vonk Caravanstalling
Stallinggebruiker: Hij/zij die een roerend goed in bewaring geeft aan stallinghouder
Het gestalde: Het roerend goed dat stallingebruiker in bewaring geeft aan stallinghouder
Stalling: In- of uitpandige ruimte waar stallinghouder over kan beschikken en waar het gestalde zich bevindt

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen stallinghouder en een stallinggebruiker waarop stallinghouder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien stallinghouder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat stallinghouder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Deze voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 oktober 2015.

Tarieven, betalingen en openingstijden

 1. De te betalen tarieven zoals vermeld op de overeenkomst kunnen worden herzien:
 2. Tarieven service stalling: jaarlijks per 1 oktober op basis van marktontwikkeling; zelfservice en luxe zelfservice stalling: jaarlijks per 1 oktober op basis van de marktontwikkeling.
 3. Indien de wetgever de tarieven voor relevante belastingen en/of accijnzen aanpast;
 4. De aangepaste tarieven worden uiterlijk bekend gemaakt op de jaarlijkse factuur. U kunt de aangepaste tarieven na 1 april vinden op onze website en in ons kantoor. Daarnaast zullen wij onze aangepaste tarieven melden via onze nieuwsbrief.
 5. De openingstijden worden vermeld op de overeenkomst en op de website vonks.nl . Wijzigingen worden gepubliceerd op deze website.
 6. Stallingshouder is gerechtigd te factureren voor een heel jaar. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Stallingsgebruiker heeft geen recht op restitutie van renten of incassokosten. Voor de normale stalling geldt: Indien er na 1 april (1 maart moet deze binnen zijn, want wij hanteren één maand opzegtermijn) wordt opgezegd volgt er geen restitutie. Indien u vóór 1 maart schriftelijk (via brief of mail, mondeling telt niet) opzegt, verandert uw jaarcontract automatisch in winterstalling. De restitutie die wij dan aan u geven is het verschil van jaarstalling en winterstalling. Indien u na 1 oktober opzegt, betaalt u sowieso de gehele winterstalling (zie tarief winterstalling). Houd er rekening mee dat u dan vóór 1 september moet opzeggen om niet het winterstalling tarief te betalen.
  Voor de (luxe) zelfservice stalling geldt: géén restitutie. Indien u voor de (luxe) zelfservice stalling wilt opzeggen dienen wij dit vóór 1 september te weten. Het stallingsjaar begint weer op 1 oktober. Indien u niet opzegt, wordt het gebruik van de stalling automatisch verlengd.
 7. Indien stallingsgebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is stallingsgebruiker van rechtswege in verzuim. Stallingsgebruiker is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Tevens wordt op het gestalde van rechtswege een pandrecht gevestigd, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag inclusief gemaakte onkosten. Indien het pandrecht één jaar of langer gevestigd is, is de stallingshouder gerechtigd het gestalde te verkopen of te doen laten verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, of het gestalde buiten het stallingterrein te plaatsen voor rekening en risico van stallinggebruiker.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Wij hanteren de volgende regels met betrekking tot een betaalachterstand. U ontvangt een jaarrekening of deelrekening. Wij vragen altijd om deze binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Bij een betaalregeling kan het zo zijn dat u uitstel heeft tot betaling. Indien u de factuur niet binnen de afgesproken tijd betaald heeft ontvangt u altijd een herinnering. Bij méér dan 1 jaar betaalachterstand zijn wij gerechtigd om uw voertuig buiten de stalling te plaatsen op ons achter terrein. Indien u dan na de volgende 2 herinneringen nog niet betaald heeft, zijn wij gerechtigd en genoodzaakt uw voertuig van ons terrein te verwijderen. Alle extra kosten die wij maken zullen op u verhaald worden.

Veiligheid

 1. Roken is in de bedrijfsgebouwen verboden.
 2. De stallingsgebruiker is verplicht om voor aflevering aanwezige gasflessen, gastanks, lichtontvlambare of explosieve stoffen en/of bederfelijke waren uit het gestalde te verwijderen.
 3. De stallingsgebruiker is verplicht om voor aflevering van aanwezige interieur accu(‘s) minimaal een pool van de accu blijvend los te maken, danwel de accu’s uit het gestalde te verwijderen. Indien het gestalde gemotoriseerd is (camper, auto o.i.d.) dient stallingshouder in de gelegenheid te zijn op elk tijdstip de motoraccu los te koppelen, dit in verband met brandpreventie.
 4. Het gestalde dient, indien mogelijk, afgesloten te worden achtergelaten met ingetrokken antennes en gesloten (dak-)ramen.
 5. Indien stallingsgebruiker gebruik wenst te maken van een disselslot is het verplicht een sleutel aan de stallingshouder ter beschikking te stellen. Het is verplicht sleutels van campers ter beschikking van stallingshouder te stellen. Wielklem is verboden.
 6. Het is niet toegestaan waardevolle goederen in het gestalde achter te laten en/of op onwettige wijze verkregen goederen te stallen, danwel in het gestalde achter te laten.
 7. Indien niet aan het gestelde in artikelen 13, 14, 15, 16 of 17 voldaan wordt, zijn alle hieruit voortvloeiende risico’s en alle hieruit voortvloeiende, zowel directe als indirecte kosten voor rekening van de stallinggebruiker.
 8. In de luxe zelfservice stalling is het verplicht de sleutel van de box te overhandigen aan de stallinghouder. De stallinghouder moet altijd in de box kunnen komen wanneer dit voor hun uitkomt. Indien u geen sleutel af geeft kan de box niet gehuurd worden.

Verplichtingen en rechten van stallinggebruiker

 1. Het ophalen of bezoeken van het gestalde dient minimaal twee dagen vooraf te worden doorgegeven. Bij voorkeur doet stallinggebruiker dit via onze website vonks.nl bij het kopje OPHALEN. Stallingsgebruiker ontvangt hierop een automatische bevestiging. Indien stallinghouder niet beschikt of kan beschikken over internet dient stallingsgebruiker twee dagen vooraf per telefoon 010-5218940 zijn/haar verzoek met vermelding van zijn naam, het merk en kenteken van het gestalde, het stallingsnummer en de datum en tijd van ophalen in te spreken. Indien bij verhindering het gestalde niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald wordt dit verrekend met het aantal keren ophalen/brengen. Het brengen van het gestalde kan zonder afspraak tijdens de openingstijden van de stalling.
 2. Bij het ophalen van het gestalde moeten de verschuldigde stallingskosten en eventueel verdere schulden zijn voldaan.
 3. Op verzoek moet stallingsgebruiker bij het ophalen van het gestalde het kentekenbewijs van het gestalde tonen aan stallingshouder of diens gerechtigde.
 4. Indien stallingsgebruiker het gestalde eigendom verkoopt en geen ander object wil stallen en de nieuwe eigenaar van het gestalde gebruik wil maken van dezelfde plaats in de stalling wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 41, de overeenkomst, met ingang van de stallingsovereenkomst van de nieuwe eigenaar, ontbonden en worden reeds betaalde kosten 100% verrekend met de nieuwe eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats.
 5. Stallingsgebruiker dient bij wijziging van het postadres, e-mailadres en/of telefoonnummer hiervan stallingshouder onverwijld in kennis te stellen.
 6. Bij het ophalen van uw voertuig dient u een ophaaltijd door te geven. U krijgt dan een uur de tijd om uw voertuig aan te koppelen of op te halen. Indien u de afgesproken tijd niet haalt door calamiteiten horen wij dit graag van u, zodat wij uw voertuig weer binnen kunnen zetten. Horen wij voor de afgesproken tijd niets van u en wordt uw voertuig binnen het uur niet opgehaald, dan wordt uw voertuig na een uur weer binnen gezet. U dient dan een nieuwe ophaal afspraak te maken. Reserveert u een dag van te voren of op de dag zelf voor het ophalen van uw voertuig, dan kan dit tegen een bedrag van €40,- (alle voertuigen).

Verplichtingen en rechten van stallingshouder

 1. De stallingshouder zal geen onbevoegden bij het gestalde toelaten.
 2. Stallingshouder is niet gehouden tot het nakomen van verplichting jegens stallingsgebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop stallingshouder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor stallingshouder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van stallingshouder of van derden daaronder begrepen. Stallingshouder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat stallingshouder zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Stallingshouder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. De naam- en adresgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, hetgeen uitdrukkelijk alleen toegankelijk is gesteld aan stallingshouder en zijn medewerkers. Stallingshouder is gerechtigd de naam- en adresgegevens ter beschikking te stellen aan een incasso-onderneming bij betalingsachterstand van stallingsgebruiker en aan een bedrijf ten bate van onderhoud aan het gestalde. Deze gegevens worden verder aan niemand ter beschikking gesteld dan na bevel van het wettelijk bevoegd gezag.

Schade aansprakelijkheid en verzekering

 1. De stallingsgebruiker dient zelf het gestalde voldoende te verzekeren. Op eerste verzoek van stallingshouder dient stallingsgebruiker het geldige verzekeringsbewijs te tonen. Door stallingshouder niet te verzekeren risico’s, zoals onder andere schade door vallend glas, vorstschade, stormschade, brandschade, inbraakschade etc. kunnen nooit aan de stallingshouder worden toegerekend .
 2. Indien stallingshouder op enig punt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. Indien schade wordt geconstateerd waarvan stallingsgebruiker vermoedt dat deze door stallingshouder is veroorzaakt, dient deze per direct en voordat het gestalde met schade het stallingsterrein verlaat, gemeld te worden aan stallingshouder.
 3. Stallingshouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van door of namens stallingsgebruiker niet, onjuiste dan wel onvolledige verstrekte gegevens.
 4. Stallingshouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de producteigenschappen van het gestalde.
 5. Stallingshouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door brand, oorlog, vandalisme, molest of van buiten komend onheil.
 6. Stallingshouder is uitsluitend aansprakelijk voor directe door hem verwijtbaar veroorzaakte schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van stallingshouder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan stallingshouder toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de stallingsgebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 8. Stallingshouder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 9. De aansprakelijkheid van stallingshouder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 10. Stallingsgebruiker is aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, aan eigendom van stallingshouder, stallingsgebruiker of derden veroorzaakt door stallingsgebruiker danwel de eigendommen van stallingsgebruiker.
 11. Alle voertuigen in onze stalling staan op eigen risico. Ook de disselslot(en) en sleutel worden op uw eigen risico bewaard. Wij zijn een beveiligde stalling met 3 afgesloten hekken en camerabewaking. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de disselsloten of disselsleutels.

Voorwaarden gebruik stalling

42. Alle voertuigen zijn bij ons gestald op eigen risico. Wij verplaatsen alle caravans zelf binnen de stalling en dit doen wij met de hand. Ook het uitrijden van de voertuigen vanuit de stalling naar het plein hebben wij in eigen beheer. Wij vragen aan onze klanten om de voertuigen in goede staat bij ons neer te zetten. Hieronder vallen de volgende punten:

 • Neuswiel
 • Handvatten
 • Banden (voldoende opgepompt)
 • Disselsloten + sleutels

Het is onze stalling voor alle voertuigen verplicht om een neuswiel te hebben. Indien u nu wel in de stalling staat zonder neuswiel moeten wij vragen om er door ons een neuswiel onder te plaatsen.

Indien wij door uw nalatigheid schade maken, kunnen wij helaas niets voor u betekenen. Ook is het voor onze eigen veiligheid van belang dat uw caravan in goede staat bij ons wordt afgeleverd. Soms breken de handvatten af bij het trekken aan de caravan.

Alle voertuigen staan bij ons na sluitingstijd in een afgesloten ruimte. Tijdens de openingstijden is de caravanstalling alleen bereikbaar via een slagboom. De caravans hoeven dus niet op disselslot te staan. Het is alleen toegestaan om de caravan op een disselslot te zetten in de stalling wanneer uw verzekering dit verplicht. Schades aan disselsloten of sleutels kunnen wij helaas niet vergoeden.

Camper stalling

Accu’s

Alle campers binnen onze stalling staan hier op eigen risico. Hieronder vallen ook de accu’s. Het is belangrijk dat de accu’s in de periode dat de campers lang stil staan goed worden los gekoppeld. Wij koppelen zelf alle startaccu’s vanaf 1 november los tot het eerste moment dat de campers weer weg gaan na 1 maart. Indien campers eerder weer weg gaan en weer terugkomen binnen die tijd koppelen wij deze nog een keer los. Wij stellen het zeer op prijs als de campers voorzien zijn van een rode massa schakelaar zodat de accu(‘s) makkelijk los te koppelen zijn. Wij vragen aan alle klanten om zelf altijd de boordaccu los te koppelen bij het terugplaatsen in de stalling. Dit vragen wij om de kans op brand te voorkomen en zodat uw accu niet leeg loopt.

Opzeggen van de overeenkomst

43. De overeenkomst wordt aangegaan vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot 1 oktober daaropvolgend. Vervolgens wordt de overeenkomst steeds voor een jaar stilzwijgend verlengd. De overeenkomst kan door stallingshouder en stallingsgebruiker met inachtneming van een kalendermaand worden opgezegd.

44. Indien het gestalde na afloop van de overeenkomst door opzegging van stallingshouder niet uit de stalling is opgehaald, is stallingshouder gerechtigd het gestalde uit de stalling te verwijderen, of te doen laten verwijderen, voor rekening en risico van stallingsgebruiker.

45. Indien het gestalde na afloop van de overeenkomst door opzegging door stallingsgebruiker niet uit de stalling is opgehaald, is stallingshouder gerechtigd de overeenkomst met telkens een maand te verlengen totdat het gestalde is opgehaald. De kosten hiervoor dienen voldaan te zijn voordat stallingsgebruiker over het gestalde kan beschikken. Stallingshouder is tevens gerechtigd het gestalde uit de stalling te verwijderen, of te doen verwijderen, voor rekening en risico van stallingsgebruiker.